Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

zamówienia publiczne - wynik

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego do zadania – Utworzenie pracowni do digitalizacji muzealiów ze zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wraz z udostępnieniem ich w sieci” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały wybrane oferty częściowe złożone przez:

Część I (skaner):
TELECOMP SERVICE Sp. j.
ul. Alpejska 38
04-628 Warszawa

Część II (pozostały sprzęt komputerowy i oprogramowanie):
P.W.H. WIP
Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
ul. Św. Jana 11
44-200 Rybnik

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, nie odrzucono żadnej oferty.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia.
Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia
1   TELECOMP SERVICE Sp. j.
ul. Alpejska 38
04-628 Warszawa  
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu część I:
100,00
I w kolejności
w zakresie części I zamówienia
2 ELEKTRONIKA Sp. z o.o.
ul. Józefa 26
31-056 Kraków
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu część I:
97,50   część II:
77,76
II w kolejności
w zakresie części I zamówienia IV w kolejności
w zakresie części II zamówienia
3 P.W.H. WIP
Małgorzata Szczapanik-Grzywocz
ul. Św. Jana 11
44-200 Rybnik
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu część II:
100,00
I w kolejności
w zakresie części II zamówienia
4 AF SEKO Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 17
43-300 Bielsko-Biała
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu część I:
73,53   część II:
82,39
  III w kolejności
w zakresie części I zamówienia III w kolejności
w zakresie części II zamówienia
5 P.H.U. MAT-KOM
Maria Świątek
ul. Mickiewicza 115
34-200 Sucha Beskidzka
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu część II:
85,55
II w kolejności
w zakresie części II zamówienia

Uzasadnienie:
W toku postępowania Zamawiający ustalił, że oferty dwóch wykonawców zawierają następujące uchybienia:
- do oferty złożonej przez AF SEKO Sp. z o.o. dołączono zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, co stanowi o wadliwości przedłożonego dokumentu w kontekście § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. u. z 2009 r. nr 226, poz. 1817);
- do oferty złożonej przez ELEKTRONIKA Sp. z o.o. nie załączono wymaganych dokumentów określonych w pkt. 7.2.3 i 7.2.4 SIWZ tj. aktualnych zaświadczeń potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
W związku z powyższym Zamawiający wezwał ww. Wykonawców do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Przed upływem wyznaczonego terminu wykonawcy przedłożyli wymagane dokumenty.
Po dokonaniu analizy ofert i uwzględnieniu uzupełnionych dokumentów Zamawiający ustalił, że wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazali brak podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert częściowych w oparciu o kryterium określone w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że oferty złożone przez firmy TELECOMP SERVICE Sp. j. oraz P.W.H. WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz zawierają najniższe ceny za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiednio części I i II przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100).
W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferty ww. wykonawców są najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dyrektor Muzeum
 Barbara Woźniak

Elektroniczny Rejestr Kapliczek

INFORMACJA SPONSOROWANA

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO