Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

zamówienia publiczne - ogłoszenie

Sucha Beskidzka 26.10.2011 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w imieniu Zamawiającego - Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, woj. małopolskie, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, tel./faks: +48 (033) 874-26-05, ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu komputerowego do zadania „Utworzenie pracowni
do digitalizacji muzealiów ze zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wraz z udostępnieniem ich w sieci”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1, 30230000-0, 30214000-2, 30231300-0, 30232110-8, 30216110-0, 30232140-7, 32333200-8, 38651000-3, 48000000-8, 48771000-3, 48822000-6

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do zadania na „Utworzenie pracowni do digitalizacji muzealiów ze zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wraz z udostępnieniem ich w sieci” tj.: komputer stacjonarny (zestaw) – 3 szt., monitor LCD 24” – 4 szt., zasilacz awaryjny UPS – 5 szt., skaner – 1 szt., aparat fotograficzny cyfrowy (zestaw) – 1 szt., kamera cyfrowa HD – 1 szt., ploter 24” – 1 szt., drukarka laserowa kolorowa – 1 szt., drukarka laserowa monochromatyczna – 1 szt., serwer baz danych i aplikacji, monitor LCD 17” – 1 szt., szafa dystrybucyjna – 1 szt., switch zarządzalny – 1 szt., macierz dyskowa typu NAS – 1 szt., router – 1 szt., oprogramowanie (Avast! Pro Antivirus 6.0 – 1 szt., Microsoft Office 2010 PL BOX dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 1 szt., ABBYY FineReader 10 Professional PL – 1 szt., Adobe Photoshop CS5 PL WIN BOX – 2 szt., Adobe Premiere Pro CS5.5 WIN BOX – 1 szt.).

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. dostawy sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego – wykonawca zapewni transport oraz wyładunek,
 2. zapewnienia Zamawiającemu dostępu do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego,
 3. zapewnienia Zamawiającemu dostępu do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie,
 4. przekazania Zamawiającemu bezterminowych licencji na zainstalowane oprogramowanie użytkowe oraz szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej jednostki dostarczonego sprzętu (Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw),
 5. dostarczenia urządzeń i akcesoriów, określonych w SIWZ, fabrycznie nowych, nieużywanych, bez wad i uszkodzeń, posiadających wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniających wszystkie wymagania i normy opisane w SIWZ.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie.
Przedmiot zamówienia musi być zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport w miejsce przeznaczenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących następujący zakres:
- część I – skaner opisany w tabeli VI szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
- część II – pozostały sprzęt komputerowy.
Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia lub wybraną przez siebie część (I lub II). Złożona oferta nie może obejmować wybranych urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet: Digitalizacja.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 20 dni do daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka (pok. 6) lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Opłata za SIWZ, wynikająca z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp wynosi 10 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.muzeum.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów opisanych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp są zobowiązani do złożenia oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor Muzeum - mgr Barbara Woźniak - tel. (0-33) 874 -26 -05 wew. 23.

Oferty należy składać w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, pokój nr 6 (sekretariat, I piętro) .
Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2011 r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2011 r. o godz. 12:30 w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, pokój nr 6 (sekretariat, I piętro).
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Sucha Beskidzka oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.muzeum.sucha-beskidzka.pl): 26.10.2011 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto - 100%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Do pobrania:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 2. FORMULARZE W FORMACIE DOC

Elektroniczny Rejestr Kapliczek

INFORMACJA SPONSOROWANA

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO