Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

statut

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.

 

STATUT
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 987) zwanej dalej „ustawą o muzeach”, 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”, 

3) postanowień Statutu. 

§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Sucha Beskidzka. 

2. Terenem działania Muzeum jest Rzeczypospolita Polska i zagranica. 

§ 3. Organizatorem Muzeum jest Gmina Sucha Beskidzka, która zapewnia środki do prowadzenia działalności, utrzymania i rozwoju Muzeum. 

§ 4. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 3 i posiada osobowość prawną. 

§ 5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem miasta Sucha Beskidzka i napisem w otoku: „Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka”. 

 

Rozdział II 
Zakres działania Muzeum 

 

§ 6. 1. Muzeum gromadzi, przechowuje, udostępnia, opracowuje i upowszechnia zbiory w zakresie historii miasta Sucha Beskidzka oraz regionu babiogórskiego. Muzeum prowadzi działalność naukową, informacyjną i edukacyjną w tym zakresie. 

2. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów: 

1) dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego, malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina artystyczna, sztuka zdobnicza, meble i wyposażenie wnętrz, ceramika, militaria, broń, numizmaty, 

2) dokumenty historyczne: rękopisy, druki luźne, materiały archiwalne, ikonograficzne i kartograficzne, fotografie, pocztówki, pamiątki, 

3) zabytki archeologiczne, 

4) obiekty sztuki ludowej i rękodzieła ludowego. 

3. Muzeum współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, których cele i działania są zbliżone do zakresu działania Muzeum. 

§ 7. 1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 6 ust. 1 i 3, w szczególności przez: 

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów w statutowo określonym zakresie, 

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, 

3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych, 

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, dokumentowanie i zabezpieczanie obiektów kultury materialnej i pomników przyrody, 

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, 

6) prowadzenie działalności edukacyjnej, 

7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych, naukowych i ekspozycyjnych, 

8) tworzenie warunków dla zainteresowania nauką, kulturą, sztuką miasta Sucha Beskidzka i regionu, 

9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, 

10) prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników oraz innych publikacji o charakterze historycznym w formie druków luźnych oraz publikacji periodycznych, 

11) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników Muzeum, 

12) organizowanie sesji naukowych. 

 

Rozdział III 
Zarządzanie Muzeum 

 

§ 8. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. 

§ 9. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz oraz odpowiada za działalność Muzeum, w tym za jego mienie i gospodarkę finansową. 

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością podstawową i administracyjną, 

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum, 

3) przedstawianie właściwym instytucjom, Organizatorowi i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, preliminarzy budżetowych oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych, 

4) wydawanie zarządzeń, 

5) naczelna redakcja publikacji wydawanych przez Muzeum, 

6) dokonywanie zakupu muzealiów, 

7) tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

8) zawieranie umów cywilnoprawnych. 

§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator. 

2. Rada Muzeum składa się z 5 członków. 

3. Rada Muzeum działa na zasadach i trybie określonym w ustawie o muzeach. 

§ 11. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów i stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa Muzeum 

 

§ 12. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

§ 13 . 1. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Organizatora. 

3. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa albo zmniejsza fundusz Muzeum. 

§ 14 . 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

3) dotacje celowe z budżetu państwa, 

4) dotacje podmiotowe i celowe jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów, 

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§ 15 . 1. Muzeum może jako dodatkową, prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) usług plastycznych i renowacyjnych w porozumieniu z odpowiednimi pracowniami konserwatorskimi, 

2) wykonywania kwerend, wypożyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum. 

3) udostępniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania, 

4) wynajmowania składników majątkowych, 

5) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, 

6) sprzedaży publikacji, reprodukcji i pamiątek. 

2. Przychód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie działalności statutowej. 

§ 16. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest Dyrektor. 

2. Dyrektor może upoważniać pracowników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa. 

 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 

§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 

§ 18 . Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 


Elektroniczny Rejestr Kapliczek

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO